Revalidatie & Preventie
Fysio Team Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld

Privacyverklaring

De maatschap Fysio Team Langeveld gevestigd en kantoorhoudende te (7614LA) Mariaparochie aan het adres Almeloseweg 211 a, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Verwerking op basis van de grondslag “Uitvoering overeenkomst” en/of “Wettelijke verplichting”

Uitvoering overeenkomst

Fysio Team Langeveld verzorgt behandelingen op het gebied van fysiotherapie. Dit op basis van gesloten overeenkomsten van opdracht.

Om aan deze overeenkomsten de juiste uitvoering te geven, is het voor Fysio Team Langeveld noodzakelijk gegevens te verwerken. Dit geschiedt op basis van de grondslag “uitvoering overeenkomst”

Deze gegevens die daarbij worden verwerkt kunnen betrekking hebben op data waarmee individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om

 • NAW-gegevens,
 • BSN
 • e-mailadressen,
 • telefoonnummers,
 • bankrekeningnummers c.q. betaalgegevens;
 • medische informatie en/of gegevens t.a.v. de zorgverzekeraar
 • Andere gegevens die van doen hebben met het aangaan of afwikkelen van een overeenkomst, en die actief door de klant worden verstrekt.

Wettelijke verplichting

Daarbij is het voor Fysio Team Langeveld op basis van de fiscale administratie- en bewaarplicht noodzakelijk om de gegevens die tot de basisadministratie horen gedurende 7 jaren op te slaan en te bewaren. Slechts door verwerking van bovengenoemde gegevens acht Fysio Team Langeveld zich in staat aan de fiscale verplichting te voldoen.

T.a.v. de beide hierboven genoemde grondslagen verkrijgt Fysio Team Langeveld deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via website, contactformulier van, of (e-mail)correspondentie met Fysio Team Langeveld, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Waar nodig zullen deze gegevens door Fysio Team Langeveld worden verwerkt.

Voor zover er sprake is van de verwerking van medische gegevens (welke vallen onder de categorie “bijzondere persoonsgegevens”) worden daarvoor de benodigde extra maatregelen genomen.

Cookies en analyseprogramma’s

Ten behoeve van marketingdoeleinden kan Fysio Team Langeveld daarbij gebruik maken van (de plaatsing van) cookies en programma’s voor de analyse van de verkregen (cookie)data. Hiermee wordt het voor Fysio Team Langeveld mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met analyseprogramma’s is het mogelijk om informatie te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Informatie met betrekking tot de cookies die door (of in opdracht van) Fysio Team Langeveld worden geplaatst en/of worden geanalyseerd, en de gegevens die daardoor vervolgens al dan niet worden verwerkt, vindt u onderaan deze privacyverklaring terug.

Ook hierbij geldt: voordat tot registratie en verwerking van gegevens t.b.v. deze marketingactiviteiten wordt overgegaan, wordt toestemming gevraagd aan de klant.

Hoelang worden (persoons-)gegevens door Fysio Team Langeveld bewaard

Ingevolge de Nederlandse fiscale wetgeving is Fysio Team Langeveld verplicht om gegevens gerelateerd aan de boekhouding gedurende 7 jaren te bewaren.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van analyseprogramma’s worden uiterlijk 50 maanden na registratie verwijderd. Fysio Team Langeveld stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

Onderaan deze privacyverklaring is een overzicht te vinden van de gebruikte en geplaatste cookies samen met de bewaartermijn per cookie.

(Persoons-)gegevens die niet van doen hebben met één van bovenstaande opties worden binnen 6 maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Met wie deelt Fysio Team Langeveld de gegevens

Ten behoeve van een goede dienstverlening kan het zijn dat medische persoonsgegevens gedeeld worden met andere zorgverleners. Dit ivm bijvoorbeeld de doorverwijzing van de cliënt. Indien dergelijke gegevens worden gedeeld, wordt dat waar nodig gedaan via daarvoor ingerichte beveiligde (zorg-)communicatiekanalen.

Voor een goede bedrijfsvoering is Fysio Team Langeveld ertoe gehouden een accountant en een partij tbv de website (en aanverwante onderdelen zoals hosting en internetmarketing) in te schakelen. Tevens maakt Fysio Team Langeveld gebruik van programma’s t.b.v. bijvoorbeeld de verzending van e-mail.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens (van de relaties) van Fysio Team Langeveld. Met deze partijen maakt Fysio Team Langeveld waar nodig afspraken om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. marketingactiviteiten

Zoals eerder beschreven worden door Fysio Team Langeveld bedrijven en/of cookies en/of programma’s ingezet en behoeve van marketingactiviteiten.

Door deze partijen wordt reeds verzamelde data en/of data die wordt verkregen na gebruik ingezet ten behoeve van marktonderzoek, verbetering van website en dienstverlening. Met deze partijen gaat Fysio Team Langeveld waar nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen

Andere derden

Zonder toestemming van de relatie van Fysio Team Langeveld worden er verder geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Fysio Team Langeveld hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Delen van gegevens met partijen buiten de EU

Door Fysio Team Langeveld worden niet actief gegevens gedeeld met partijen buiten de EU.

Voor het gebruik van programma’s / partijen wordt door Fysio Team Langeveld advies ingewonnen bij derden, zoals bijv haar accountant of haar internetmarketingbureau. Indien daaruit het advies volgt om de gegevens te laten verwerken door een partij buiten de EU dan zal met die partij een specifieke verwerkersovereenkomst worden aangegaan.

Beveiliging van gegevens

Fysio Team Langeveld heeft een professionele partij ingeschakeld t.b.v. de bouw van de website waarbij ook het beveiligingsaspect binnen de website is afgedekt.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Fysio Team Langeveld wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

 • Via de website: Fysiolangeveld.nl/contact
 • Per e-mail: info@fysiolangeveld.nl
 • Telefoon : 0546-860399
 • Post : Fysio Team Langeveld, Almeloseweg 211A, 7614 LA, Mariaparochie

Recht op inzage

Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Fysio Team Langeveld van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering

U heeft ook het recht om de gegevens die Fysio Team Langeveld van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Fysio Team Langeveld zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Fysio Team Langeveld ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na uw uitdrukkelijk verzoek –  wel verwijderd uit de systemen van Fysio Team Langeveld.

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Fysio Team Langeveld uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Fysio Team Langeveld op te nemen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Fysio Team Langeveld van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database of die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens

Fysio Team Langeveld hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover bij Fysio Team Langeveld een officiële klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring

De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Fysio Team Langeveld adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u op pagina 3 van dit document.